Immaterial/Intellectual Property Rights IPR Kukko Oy

 AT FIRST IN FINNISH AND THEN IN ENGLISH ALTERNATELY

 
 

Yhtiö etsii rahoitusta seitsemän(7) kuluttajatuotekeksinnön patenttihakemuksien viimeistelemiseksi virallisiksi hakemuksiksi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE PRH:lle

Seuraavassa esitetään ensiksi yhtiön liiketoiminta ja sitten luodut ja kehitetyt seitsemän(7) kuluttajatuotekeksintöä yksityiskohtaisine PRH:n virallisten patenttihakemuksien laatimuskustannuksineen. Sen jälkeen käsitellään myös kansainvälistä patentointia PCT(Patent Co-operation Treaty)-menettelyllä.

DI(TTY), MBA(HKKK ja MIT Sloan) Janne Kukkonen kannustaa arvoisia sivuun tutustujia perehtymään tähän yhteenvetoesitykseen ja jättämään yhteystietonsa.

Alkuvaiheen rahoitustarve on suhteellisen vähäinen:

Yksi(1) englanniksi käännetty hakemus PRH:lle 3.800 € - 6.000 €. Siten seitsemältä(7) hakemukselta 26.600 - 42.000 €.

Janne Kukkonen on valmis ennakkoluulottomasti ja avara-katseisesti neuvottelemaan kaikista ratkaisuvaihtoehdoista; pääasian ollessa patenttihakemusten saaminen PRH:lle mahdollisimman pian.

 

Yhtiön liiketoiminta ja käytännössä lähellä yhtiöjärjestystä

 

IPR - Immaterial and Intellectual Property Rights.

NPE - Non-Practicing Entity, better known as Patent Troll.

 

Yhtiö keskittyy kokonaisvaltaisesti IPR- ja NPE- kehitystoimintaan. Yhtiö luo, kehittää, markkinoi ja myy liiketoiminnallista arvoa sisältäviä ja liiketoimintasuunnitelmiin ja siten liiketoimintaan soveltuvia ja yhteensopivia teollisoikeuksia: patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallisuojia ja tavaramerkkejä.

Ydinasia on tuotteiden kaupallistaminen. Kohderyhmänä on eri teollisuuden toimialojen avainyhtiöt, jotka kykenevät yhtiön tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla saavuttamaan liiketoiminnallisesti kestävän ja erottavan etuaseman.

Toiminta aloitetaan viimeistelemällä yhteistoiminnassa Tampereen Patenttitoimisto Oy:n osakkaan, Eurooppapatenttiasiamies,  DI Unto Hakolan kanssa alapuolella esitettävät seitsemän(7) kuluttajatuotekeksintöä ainutlaatuisiksi tekijänoikeushakemuksiksi PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE PRH:lle.

Yhteydenottoja ja yhteistoimintaehdotuksia voidaan tehdä mahdollisuuksien perusteella soveltuviin eri teollisuuden toimialojen yhtiöihin jo hakemusprosessien edetessä; kuitenkin erityisesti niiden jälkeen.

Yhtiö voi omistaa erityisesti liiketoiminnallista arvoa sisältäviä teollisoikeuksia.

 

Perustamisvaiheen toiminta tällä hetkellä

 

Immaterial and Intellectual Property Rights IPR-toiminta yhteistoiminnassa Berggren-yhtiöihin kuuluvan Tampereen Patenttitoimisto Oy:n osakkaan, Eurooppapatenttiasiamies, DI Unto Hakolan kanssa, jonka kanssa olen ollut yhteistoiminnassa eri yhteyksissä ja toimeksiannoissa vuodesta 1986. Berggren-yhtiö on alallaan Suomen suurimpia.

Yhtiön Immaterial and Intellectual Property Rights IPR Kukko Oy järjesteleminen ja seitsemän(7) jo luodun ja kehitetyn kuluttajatuotekeksinnön virallisten patenttihakemuksien esivalmistelu niin pitkälle kuin se on mahdollista. Reaaliaikainen seuranta eri teollisoikeuksien kansainvälisissä tietokannoissa: Lähinnä www.ep.espacenet.com  ja www.prh.fi/patentit/tietokanta.

 

Seitsemän(7) kuluttajatuotekeksintöä

 

- Avoin, pyörivä pelastushissiliukuporrasjärjestelmä.

- Ajoneuvojen murtosuojausjärjestelmä rungosta esiintulevilla korinosilla.

- Ajoneuvojen luistonestojärjestelmä.

- Modulinen parvekkeen kasettielementti.

- Matkapuhelimien terveydellinen mittauslaite perustuen hengityksen mittaukseen.

- Muunneltava, monikäyttöinen modulaarinen työpöytä, kerrossänky ja yksittäis- tai parisänky.

- Kuluttajatuotepakkaussarja

 

Tampereen Patenttitoimisto Oy:n osakkaan, Eurooppapatenttiasiamies, DI Unto Hakolan arvion perusteella kaikki seitsemän(7) keksintöä osoittavat luovaa kykyä, ovat toteutettavissa nykyteknologialla ja myös toimivia.

 

Kaikista seitsemästä(7) keksinnöstä on Janne Kukkonen tehnyt runsaasti aikaa ja yritystä vieneen ja vievän perusteellisen esitutkimuksen useissa tekijänoikeuksien tietokannoissa: mm. eurooppalainen www.ep.espacenet.com ja www.prh.fi/patentit/tietokanta ja ei ole havainnut vastaavia keksintöjä missään lähteissä.

 

Suomalainen patenttihakemus PRH:lle

 

Laatiminen ja sisäänjättö, sisältäen viralliset maksut ja arvonlisäveron, yhtä(1) hakemusta kohti: 2.800 - 4.000 €.

Virastokäsittelyn jatkokustannukset yhtä hakemusta kohti liittyvät hakemuksen läpimenonopeuteen ja patenttiviranomaisten antamien päätösten määrään, ja ne voidaan arvioida keskimäärin välille 1.000 - 3.000 €. Kustannukset jakautuvat useammalle (tavallisesti 2 - 3:lle) vuodelle.

 

Kansainvälinen patentointi

 

Kansainvälinen patentointi kannattaa aloittaa kansainvälisellä ns. PCT(Patent Co-operation Treaty)-hakemuksella vuoden sisällä suomalaisen hakemuksen tekemisestä. Kustannukset yhden(1) kansainvälisen hakemuksen tekemisestä ja sisäänjätöstä, sisältäen viralliset maksut ja arvonlisäveron, ovat n. 4.600 € ilman käännöstä englanniksi.

Koska suomalainen patenttihakemus PRH:lle voidaan tehdä nykyisin myös englanniksi, käännöstä ei välttämättä tarvita, kun PCT-hakemus tehdään. Käännöskustannusten tuottama lisäys yhteen(1) PCT-hakemukseen on arviolta 1.000 - 2.000 € tekstin pituuden perusteella.

Kansainvälisen hakemuksen kansainvälinen vaihe kestää ilman sanottavia lisäkuluja noin puolitoista(1,5) vuotta.

 

THE SAME IN ENGLISH

 
 

The corporation looks for financing to finalize the official patent applications for the seven (7) inventions to the FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE PRH

In the following will be presented firstly, the company's business activity and secondly, the created and invented seven(7) consumer product inventions with the detailed formulation costs of the official patent applications to the PRH. Also will be looked at the international patenting by the PCT(Patent Co-operation Treaty)-procedure.

 

 

The corporation's business activity and in practice near the corporate by-laws

 

 

The corporation concentrates comprehensively on the IPR- and NPE-development activities. The corporation creates, develops, markets and sales into the business plans BPs and therefore into the business activities applicable and compatible IPR: the patents, the utility models, the protection of designs and the trademarks or the brands.

 

The core issue is the commercialization. The focus groups are different core companies of the different branches of the industry, which can with the products and services of the company achieve sustainable and differentiable competitive advantage in the markets.

 

The activity is started by the finishing, in co-operation with the European Patent Attorney, M.Sc(Eng) Unto Hakola, a partner of Tampereen Patenttitoimisto Ltd, seven(7) already invented, consumer product inventions to the unique IPR applications to the FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE PRH.

 

The contacts and the co-operation proposals can be carried out based on the conditions towards the applicable industry branches already during the application processes' progression; however particularly after them.

 

The corporation can own property, which have value; particularly IPR.

 

 

The activity of the establishing stage at present

 

 

The Immaterial and Intellectual Property Rights IPR-activities in co-operation with the European Patent Attorney, M.Sc(Eng), Mr. Unto Hakola, a partner of the Tampereen Patenttitoimisto Ltd. Tampereen Patenttitoimisto Ltd belongs to the Berggren-companies, which is one of the largest in Finland.

 

The organization of the corporation:

Immaterial and Intellectual Property Rights IPR Kukko Ltd. and the arrangements of the patent applications beforehand as long as it is possible. The real time monitoring in the different international IPR databases. Particularly www.ep.espacet.com and www.prh.fi/patentit/tietokanta

 

 

The seven(7) consumer product inventions

 

- The pending, spinning  safety lift escalator system.

 

- The burglary protection system with the body parts coming out from the frame of the vehicles.

 

- The slide prevention system of the vehicles.

 

- The modulus coffer element of the balconies.

 

- The sanitary measuring device based on the measurement of the breath.

 

- The convertible, versatile modulus worktable, bed bunk and one-off or double bed.

 

- The consumer product packaging serie

 

 

The partner of the Tampereen Patenttitoimisto Ltd, European Patent Attorney, M.Sc.(Eng), Mr. Unto Hakola evaluates that all inventions point out creative ability, are realistic and executable by the present technology and also functional.

 

M.Sc(Eng)(TUT); MBA(HSE and MIT Sloan), Mr. Janne Kukkonen has done a lot of time and effort demanding extensive and profound preliminary search in the diffrent international patent databases: E.g. The European www.ep.espacenet.com and www.prh.fi/patentit/tietokanta and haven't found any even close to these inventions being ones in the any sources. He is monitoring the conditions on the real time basis.

 

 

Finnish patent application

 

 

The formulation and delivery to the office, including formal payments and VAT, per one(1) application: 2.800 - 4.000 €.

The continuation costs per one(1) application depend on the lead time and speed and the quantity of the decisions done by the officials, and they can be estimated being on average in the range of 1.000 - 3.000 €.

The costs are being divided in the many years (usually 2 - 3 years).

 

 

International patenting

 

 

It is worth to commence the international patenting by the international so called PCT(Patent Co-operation)-application within the the one(1) year's time of the leaving of the Finnish application. The costs of the formulation and delivery to the office, including formal payments and VAT, per one(1) application are approximately 4.600 €, without translation cost into English.

Because the Finnish patent application to the PRH can nowadays be done also in English, the translation isn't necessarily needed as the PCT-application is done.

The translation cost per one(1) application is approximately 1.000 - 2.000 € based on the length of the application.

The international phase of the international application lasts without any considerable costs approximately a one and a half(1,5) years.

 

 

Pääsuunnitelman aloitus ja organisaatio tällä hetkellä

The startup of the core plan and the organization at present

 

Immaterial and Intellectual Property Rights IPR Kukko Oy:n osakeyhtiön perustamispaketti on tehtynä.

The charter of the company has been carried out.

 

Yhtiön omistaja (nöyrä ja vaatimaton). The owner (humble)

Kukkonen, Janne Sakari 121259-

DI(TTY); MBA(HKKK ja MIT Sloan)

M.Sc(Eng)(TUT); MBA(HSE and MIT Sloan)

                            

Yhtiön hallitus ja tj. The board of the company and CEO

Hpj; tj. President; CEO

Kukkonen, Janne Sakari                                                              

Jäsen. Member of the Board

Visamäki, Ahti Rafael 170453-                                            

Yrittäjä; rkm; merk

Entrepreneur; Contractor; Vocational Degree of Business Admin.

Pispalanvaltatie 84 A 1

33270 Tampere Finland

Tampereen Rakennuspalvelu Ay; Joint-stock company

Mob. +358-400-634971

Mail. ahtirvisamaki@gmail.com 

Yhtiön tilintarkastaja - The auditor of the company authorized by the chamber of commerce

HTM Jokinen, Mikko Jukka Ensio 161150-

Mikro-Forum Ky; Limited partnership

Takojankatu 15

33540 Tampere Finland

Tel.  +358-3-2132322 (direct)

Mob. +358-400-333669

Mail. mikjok@sci.fi 

Patenttiasiamies – Patent Attorney

Unto Hakola

Eurooppapatenttiasiamies, DI, yhtiön osakas

European Patent Attorney; M.Sc; The Partner

Tampereen Patenttitoimisto Oy; Ltd

Visiokatu 1

33720 Tampere Finland

Tel.    +358-0102272611 (direct)

Mob. +358-40-5033472

Mail. tampat@tampereenpatenttitoimisto

www.berggren.fi/tampereenpatenttitoimisto 

The Berggren Group is one of the greatest corporations in the patent industry in Finland.

 

Teollisoikeushakemusten ja sitä kautta saavutettujen teollisoikeuksien kohderyhminä olevat eri teollisuuden toimialat ja niiden avainyhtiöt ovat edellä mainituilla seitsemällä(7) kuluttajatuotekeksinnöllä mm. seuraavia

 

- Muunneltava, monikäyttöinen modulaarinen työpöytä, kerrossänky ja yksittäis- tai parisänky.

Maailman johtavimmat huonekaluvalmistajayhtiöt. Vaikka suomalaisia yhtiöitä ei olekaan joukossa, perustettava yhtiö valitsee avainkohteeksi Asko Oy:n, Isku Oy:n ja Sotka Oy:n, joilla on hyvä mahdollisuus kansainvälistyä enemmän tuotteella. Maailmanlaajuisessa levitysmielessä kannattaa harkita esim. IKEAa.

- Avoin, pyörivä pelastushissiliukuporrasjärjestelmä.

Maailman johtavimmat hissivalmistajayhtiöt. Esim. Kone Oyj, Schindler, Otis ja Thyssenkrupp. Koska joukossa on suomalainen yhtiö, perustettava yhtiö valitsee avainkohteeksi Kone Oyj:n.

- Modulinen parvekkeen kasettielementti.

Maailman johtavimmat parvekelasitusten valmistajayhtiöt. Suomalaisen Lumon Oy:n ollessa joukossa, perustettava yhtiö valitsee sen avainkohteeksi. 

            - Ajoneuvojen murtosuojausjärjestelmä rungosta esiintulevilla korinosilla.

            Maailman johtavimmat autovalmistajayhtiöt. Suomalaisen yhtiön ollessa joukossa, avainkohteeksi perustettava yhtiö valitsee Valmet Automotive Oy:n. Keksintö edesauttaa yhtiötä saavuttamaan, heidän liiketoimintamalliinsa perustuen, erinomaiset neuvotteluasemat muiden autovalmistajayhtiöiden kanssa ja mahdollisuuden saada uusia markkinoita.

            - Ajoneuvojen luistonestojärjestelmä.

            Maailman johtavimmat autovalmistajayhtiöt. Suomalaisen yhtiön ollessa joukossa, avainkohteeksi perustettava yhtiö valitsee Valmet Automotive Oy:n. Keksintö edesauttaa yhtiötä saavuttamaan, heidän liiketoimintamalliinsa perustuen, erinomaiset neuvotteluasemat muiden autovalmistajayhtiöiden kanssa ja mahdollisuuden saada uusia markkinoita.

            - Matkapuhelimien terveydellinen mittauslaite perustuen hengityksen mittaukseen.

            Maailman johtavimmat matkapuhelimien valmistajayhtiöt. Vaikka suomalainen Nokia Oyj ei suoraan enää toistaiseksi lukeudukaan joukkoon, niin uudesta tulemisesta analysoidaan julkisuudessa jatkuvasti. Yhtiö on lisensioinut Nokia-merkkisten puhelimien valmistuksen HMD:lle, mitä myös kannattaa harkita.

            - Kuluttajatuotepakkaussarja

            Maailman johtavimmat kulutus- ja kestokulutuskuluttajatuotteiden pakkausten valmistajayhtiöt, joiden joukkoon suomalainen Huhtamäki Oyj lukeutuu. Yleisemminkin johtavimmat yhtiöt kiinnostuvat tuotesarjasta, siihen ollessa mahdollisuus lisätä seurustelu- ja tutustumispeliominaisuus. Seurustelu- ja tutustumispeliominaisuutta tarjotaan myös Supercellille, joka on nykyisin kiinalaisen Tencentin omistuksessa.

 

 

 
Kunnioittavasti, Soli Deo Gloria, Cordially
Janne Sakari Kukkonen

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

18.09 | 08:35
IPR Kukko Oy on saanut 10
Tykkäät tästä sivusta